صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (آساس)- قابل معامله در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ با شماره ثبت ۳۲۸۲۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۱۹۵ نزد سبا به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه این صندوق ۲۵۲,۹۰۱ میلیون ریال شامل ۲۵,۲۹۰,۱۵۲ واحد سرمایه‌گذاری بوده است.

ارزش هر واحد (ریال)


در تاریخ 1399/03/06

قیمت صدور : 91,407

قیمت ابطال : 90,761

(%) ­ بازدهی صندوق

var day_data = [
 {"period": "1392-09-23", 
 "m1": 0.00, 
 "m2": 0.00}
 
 ,{"period": "1392-09-29", 
 "m1": 2.37, 
 "m2": -1.80}
 
 ,{"period": "1392-10-29", 
 "m1": -0.84, 
 "m2": -9.79}
 
 ,{"period": "1392-11-29", 
 "m1": -6.13, 
 "m2": -14.35}
 
 ,{"period": "1392-12-29", 
 "m1": -7.79, 
 "m2": -11.77}
 
 ,{"period": "1393-01-29", 
 "m1": -13.46, 
 "m2": -18.56}
 
 ,{"period": "1393-02-29", 
 "m1": -10.69, 
 "m2": -18.38}
 
 ,{"period": "1393-03-29", 
 "m1": -14.96, 
 "m2": -23.15}
 
 ,{"period": "1393-04-29", 
 "m1": -13.93, 
 "m2": -24.50}
 
 ,{"period": "1393-05-29", 
 "m1": -13.75, 
 "m2": -24.93}
 
 ,{"period": "1393-06-29", 
 "m1": -16.62, 
 "m2": -27.48}
 
 ,{"period": "1393-07-29", 
 "m1": -13.52, 
 "m2": -22.03}
 
 ,{"period": "1393-08-29", 
 "m1": -12.19, 
 "m2": -19.30}
 
 ,{"period": "1393-09-29", 
 "m1": -18.85, 
 "m2": -23.34}
 
 ,{"period": "1393-10-29", 
 "m1": -23.17, 
 "m2": -30.61}
 
 ,{"period": "1393-11-29", 
 "m1": -24.47, 
 "m2": -28.55}
 
 ,{"period": "1393-12-29", 
 "m1": -27.03, 
 "m2": -24.32}
 
 ,{"period": "1394-01-29", 
 "m1": -21.38, 
 "m2": -17.68}
 
 ,{"period": "1394-02-29", 
 "m1": -25.73, 
 "m2": -22.10}
 
 ,{"period": "1394-03-29", 
 "m1": -25.83, 
 "m2": -23.83}
 
 ,{"period": "1394-04-29", 
 "m1": -20.47, 
 "m2": -16.35}
 
 ,{"period": "1394-05-29", 
 "m1": -23.89, 
 "m2": -22.07}
 
 ,{"period": "1394-06-29", 
 "m1": -28.17, 
 "m2": -27.07}
 
 ,{"period": "1394-07-29", 
 "m1": -26.28, 
 "m2": -24.70}
 
 ,{"period": "1394-08-29", 
 "m1": -26.63, 
 "m2": -25.14}
 
 ,{"period": "1394-09-29", 
 "m1": -28.23, 
 "m2": -27.90}
 
 ,{"period": "1394-10-29", 
 "m1": -22.84, 
 "m2": -20.57}
 
 ,{"period": "1394-11-29", 
 "m1": -9.11, 
 "m2": -8.16}
 
 ,{"period": "1394-12-29", 
 "m1": -6.39, 
 "m2": -9.52}
 
 ,{"period": "1395-01-29", 
 "m1": -9.54, 
 "m2": -9.18}
 
 ,{"period": "1395-02-29", 
 "m1": -10.83, 
 "m2": -8.05}
 
 ,{"period": "1395-03-29", 
 "m1": -13.75, 
 "m2": -11.43}
 
 ,{"period": "1395-04-29", 
 "m1": -13.28, 
 "m2": -9.09}
 
 ,{"period": "1395-05-29", 
 "m1": -9.12, 
 "m2": -6.81}
 
 ,{"period": "1395-06-29", 
 "m1": -10.99, 
 "m2": -7.35}
 
 ,{"period": "1395-07-29", 
 "m1": -8.87, 
 "m2": -4.95}
 
 ,{"period": "1395-08-29", 
 "m1": -7.48, 
 "m2": -3.37}
 
 ,{"period": "1395-09-29", 
 "m1": -6.16, 
 "m2": -5.78}
 
 ,{"period": "1395-10-29", 
 "m1": -7.36, 
 "m2": -7.35}
 
 ,{"period": "1395-11-29", 
 "m1": -9.92, 
 "m2": -10.56}
 
 ,{"period": "1395-12-29", 
 "m1": -9.87, 
 "m2": -6.68}
 
 ,{"period": "1396-01-29", 
 "m1": -8.58, 
 "m2": -3.06}
 
 ,{"period": "1396-02-29", 
 "m1": -6.24, 
 "m2": -0.80}
 
 ,{"period": "1396-03-29", 
 "m1": -7.97, 
 "m2": -1.09}
 
 ,{"period": "1396-04-29", 
 "m1": -6.45, 
 "m2": 4.23}
 
 ,{"period": "1396-05-29", 
 "m1": -4.29, 
 "m2": 6.08}
 
 ,{"period": "1396-06-29", 
 "m1": 0.16, 
 "m2": 11.55}
 
 ,{"period": "1396-07-29", 
 "m1": 0.86, 
 "m2": 10.04}
 
 ,{"period": "1396-08-29", 
 "m1": 3.00, 
 "m2": 10.58}
 
 ,{"period": "1396-09-29", 
 "m1": 11.46, 
 "m2": 23.23}
 
 ,{"period": "1396-10-29", 
 "m1": 15.44, 
 "m2": 26.95}
 
 ,{"period": "1396-11-29", 
 "m1": 14.73, 
 "m2": 24.37}
 
 ,{"period": "1396-12-29", 
 "m1": 12.37, 
 "m2": 20.99}
 
 ,{"period": "1397-01-29", 
 "m1": 11.47, 
 "m2": 17.02}
 
 ,{"period": "1397-02-29", 
 "m1": 10.98, 
 "m2": 13.71}
 
 ,{"period": "1397-03-29", 
 "m1": 24.29, 
 "m2": 21.51}
 
 ,{"period": "1397-04-29", 
 "m1": 25.77, 
 "m2": 25.00}
 
 ,{"period": "1397-05-29", 
 "m1": 59.96, 
 "m2": 39.18}
 
 ,{"period": "1397-06-29", 
 "m1": 83.60, 
 "m2": 63.77}
 
 ,{"period": "1397-07-29", 
 "m1": 121.07, 
 "m2": 89.49}
 
 ,{"period": "1397-08-29", 
 "m1": 105.92, 
 "m2": 80.21}
 
 ,{"period": "1397-09-29", 
 "m1": 82.15, 
 "m2": 56.75}
 
 ,{"period": "1397-10-29", 
 "m1": 93.87, 
 "m2": 72.70}
 
 ,{"period": "1397-11-29", 
 "m1": 82.87, 
 "m2": 63.28}
 
 ,{"period": "1397-12-29", 
 "m1": 108.49, 
 "m2": 92.84}
 
 ,{"period": "1398-01-29", 
 "m1": 133.29, 
 "m2": 113.80}
 
 ,{"period": "1398-02-29", 
 "m1": 148.39, 
 "m2": 123.72}
 
 ,{"period": "1398-03-29", 
 "m1": 174.10, 
 "m2": 149.50}
 
 ,{"period": "1398-04-29", 
 "m1": 187.59, 
 "m2": 157.32}
 
 ,{"period": "1398-05-29", 
 "m1": 206.85, 
 "m2": 181.90}
 
 ,{"period": "1398-06-29", 
 "m1": 243.29, 
 "m2": 212.20}
 
 ,{"period": "1398-07-29", 
 "m1": 252.63, 
 "m2": 214.13}
 
 ,{"period": "1398-08-29", 
 "m1": 255.93, 
 "m2": 217.53}
 
 ,{"period": "1398-09-29", 
 "m1": 308.82, 
 "m2": 271.27}
 
 ,{"period": "1398-10-29", 
 "m1": 379.27, 
 "m2": 331.39}
 
 ,{"period": "1398-11-29", 
 "m1": 450.96, 
 "m2": 394.09}
 
 ,{"period": "1398-12-29", 
 "m1": 498.55, 
 "m2": 447.77}
 
 ,{"period": "1399-01-29", 
 "m1": 653.59, 
 "m2": 602.68}
 
 ,{"period": "1399-02-29", 
 "m1": 1,061.36, 
 "m2": 875.30}
 
 ,{"period": "1399-03-06", 
 "m1": 980.78, 
 "m2": 807.61}
 
];
Morris.Line({
 element: 'graph',
 data: day_data,
 xkey: 'period',
 resize: true,
 


 ykeys: [
  'm1',
  'm2',
  ],
 
 labels: [ 'بازدهی بورس' ,
 'بازدهی صندوق آسمان آرمانی سهام' ,
  ]

});
مشخصات صندوق

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

حسابرس: موسسه حسابرسی دایارهیافت

بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه آرمان

مدیر سرمایه گذاری: سید جواد جمالی، فرهنگ قراگوزلو، مهدی فریور

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۲/۰۹/۲۳                                                  نوع صندوق: ETF

جهت کسب اطلاعات بیشتر، به پورتال اطلاع رسانی صندوق مراجعه نمایید.