صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه، صندوق مختلط با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، که در تاریخ  ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ با شماره ثبت ۳۱۹۴۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۱۵۷ و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ نزد سبا به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه این صندوق ۶۳۳,۵ میلیون ریال شامل ۶۳۳,۵ واحد سرمایه‌گذاری بوده است.

ارزش هر واحد (ریال)


در تاریخ 1399/03/06

قیمت صدور : 23,750,109

قیمت ابطال : 23,670,219

(%) ­ بازدهی صندوق

var day_data = [
 {"period": "1392-04-09", 
 "m1": 0.00, 
 "m2": 0.00}
 
 ,{"period": "1392-04-29", 
 "m1": 6.92, 
 "m2": -0.12}
 
 ,{"period": "1392-05-29", 
 "m1": 16.07, 
 "m2": 3.83}
 
 ,{"period": "1392-06-29", 
 "m1": 18.79, 
 "m2": 2.36}
 
 ,{"period": "1392-07-29", 
 "m1": 43.48, 
 "m2": 18.42}
 
 ,{"period": "1392-08-29", 
 "m1": 52.81, 
 "m2": 27.02}
 
 ,{"period": "1392-09-29", 
 "m1": 70.94, 
 "m2": 49.40}
 
 ,{"period": "1392-10-29", 
 "m1": 65.57, 
 "m2": 52.10}
 
 ,{"period": "1392-11-29", 
 "m1": 56.73, 
 "m2": 47.64}
 
 ,{"period": "1392-12-29", 
 "m1": 53.96, 
 "m2": 50.05}
 
 ,{"period": "1393-01-29", 
 "m1": 44.50, 
 "m2": 43.70}
 
 ,{"period": "1393-02-29", 
 "m1": 49.12, 
 "m2": 46.24}
 
 ,{"period": "1393-03-29", 
 "m1": 41.99, 
 "m2": 44.69}
 
 ,{"period": "1393-04-29", 
 "m1": 43.70, 
 "m2": 47.07}
 
 ,{"period": "1393-05-29", 
 "m1": 44.01, 
 "m2": 54.40}
 
 ,{"period": "1393-06-29", 
 "m1": 39.21, 
 "m2": 54.27}
 
 ,{"period": "1393-07-29", 
 "m1": 44.40, 
 "m2": 67.72}
 
 ,{"period": "1393-08-29", 
 "m1": 46.62, 
 "m2": 76.68}
 
 ,{"period": "1393-09-29", 
 "m1": 35.50, 
 "m2": 76.15}
 
 ,{"period": "1393-10-29", 
 "m1": 28.28, 
 "m2": 72.19}
 
 ,{"period": "1393-11-29", 
 "m1": 26.11, 
 "m2": 80.74}
 
 ,{"period": "1393-12-29", 
 "m1": 21.84, 
 "m2": 84.22}
 
 ,{"period": "1394-01-29", 
 "m1": 31.28, 
 "m2": 98.41}
 
 ,{"period": "1394-02-29", 
 "m1": 24.01, 
 "m2": 96.24}
 
 ,{"period": "1394-03-29", 
 "m1": 23.85, 
 "m2": 92.08}
 
 ,{"period": "1394-04-29", 
 "m1": 32.79, 
 "m2": 101.60}
 
 ,{"period": "1394-05-29", 
 "m1": 27.08, 
 "m2": 98.70}
 
 ,{"period": "1394-06-29", 
 "m1": 19.94, 
 "m2": 93.54}
 
 ,{"period": "1394-07-29", 
 "m1": 23.10, 
 "m2": 96.93}
 
 ,{"period": "1394-08-29", 
 "m1": 22.51, 
 "m2": 99.20}
 
 ,{"period": "1394-09-29", 
 "m1": 19.84, 
 "m2": 96.83}
 
 ,{"period": "1394-10-29", 
 "m1": 28.83, 
 "m2": 114.30}
 
 ,{"period": "1394-11-29", 
 "m1": 51.77, 
 "m2": 150.10}
 
 ,{"period": "1394-12-29", 
 "m1": 56.31, 
 "m2": 153.51}
 
 ,{"period": "1395-01-29", 
 "m1": 51.04, 
 "m2": 161.53}
 
 ,{"period": "1395-02-29", 
 "m1": 48.89, 
 "m2": 175.59}
 
 ,{"period": "1395-03-29", 
 "m1": 44.01, 
 "m2": 172.17}
 
 ,{"period": "1395-04-29", 
 "m1": 44.80, 
 "m2": 181.88}
 
 ,{"period": "1395-05-29", 
 "m1": 51.75, 
 "m2": 194.24}
 
 ,{"period": "1395-06-29", 
 "m1": 48.62, 
 "m2": 194.68}
 
 ,{"period": "1395-07-29", 
 "m1": 52.16, 
 "m2": 202.57}
 
 ,{"period": "1395-08-29", 
 "m1": 54.48, 
 "m2": 213.03}
 
 ,{"period": "1395-09-29", 
 "m1": 56.69, 
 "m2": 217.59}
 
 ,{"period": "1395-10-29", 
 "m1": 54.68, 
 "m2": 216.92}
 
 ,{"period": "1395-11-29", 
 "m1": 50.40, 
 "m2": 214.26}
 
 ,{"period": "1395-12-29", 
 "m1": 50.48, 
 "m2": 224.18}
 
 ,{"period": "1396-01-29", 
 "m1": 52.65, 
 "m2": 234.85}
 
 ,{"period": "1396-02-29", 
 "m1": 56.55, 
 "m2": 239.28}
 
 ,{"period": "1396-03-29", 
 "m1": 53.66, 
 "m2": 239.81}
 
 ,{"period": "1396-04-29", 
 "m1": 56.20, 
 "m2": 246.00}
 
 ,{"period": "1396-05-29", 
 "m1": 59.81, 
 "m2": 254.48}
 
 ,{"period": "1396-06-29", 
 "m1": 67.24, 
 "m2": 266.12}
 
 ,{"period": "1396-07-29", 
 "m1": 68.41, 
 "m2": 274.17}
 
 ,{"period": "1396-08-29", 
 "m1": 71.98, 
 "m2": 280.38}
 
 ,{"period": "1396-09-29", 
 "m1": 86.10, 
 "m2": 300.81}
 
 ,{"period": "1396-10-29", 
 "m1": 92.75, 
 "m2": 309.75}
 
 ,{"period": "1396-11-29", 
 "m1": 91.56, 
 "m2": 319.85}
 
 ,{"period": "1396-12-29", 
 "m1": 87.62, 
 "m2": 318.77}
 
 ,{"period": "1397-01-29", 
 "m1": 86.13, 
 "m2": 314.87}
 
 ,{"period": "1397-02-29", 
 "m1": 85.31, 
 "m2": 321.21}
 
 ,{"period": "1397-03-29", 
 "m1": 107.53, 
 "m2": 359.23}
 
 ,{"period": "1397-04-29", 
 "m1": 110.00, 
 "m2": 358.88}
 
 ,{"period": "1397-05-29", 
 "m1": 167.09, 
 "m2": 449.24}
 
 ,{"period": "1397-06-29", 
 "m1": 206.56, 
 "m2": 516.64}
 
 ,{"period": "1397-07-29", 
 "m1": 269.12, 
 "m2": 608.06}
 
 ,{"period": "1397-08-29", 
 "m1": 243.83, 
 "m2": 579.53}
 
 ,{"period": "1397-09-29", 
 "m1": 204.13, 
 "m2": 535.44}
 
 ,{"period": "1397-10-29", 
 "m1": 223.71, 
 "m2": 572.18}
 
 ,{"period": "1397-11-29", 
 "m1": 205.34, 
 "m2": 563.73}
 
 ,{"period": "1397-12-29", 
 "m1": 248.12, 
 "m2": 636.64}
 
 ,{"period": "1398-01-29", 
 "m1": 289.53, 
 "m2": 680.41}
 
 ,{"period": "1398-02-29", 
 "m1": 314.75, 
 "m2": 747.30}
 
 ,{"period": "1398-03-29", 
 "m1": 357.67, 
 "m2": 836.98}
 
 ,{"period": "1398-04-29", 
 "m1": 380.19, 
 "m2": 868.16}
 
 ,{"period": "1398-05-29", 
 "m1": 412.35, 
 "m2": 914.05}
 
 ,{"period": "1398-06-29", 
 "m1": 473.19, 
 "m2": 1,019.38}
 
 ,{"period": "1398-07-29", 
 "m1": 488.79, 
 "m2": 1,031.84}
 
 ,{"period": "1398-08-29", 
 "m1": 494.29, 
 "m2": 1,067.53}
 
 ,{"period": "1398-09-29", 
 "m1": 582.61, 
 "m2": 1,183.93}
 
 ,{"period": "1398-10-29", 
 "m1": 700.25, 
 "m2": 1,316.59}
 
 ,{"period": "1398-11-29", 
 "m1": 819.94, 
 "m2": 1,413.50}
 
 ,{"period": "1398-12-29", 
 "m1": 899.40, 
 "m2": 1,521.28}
 
 ,{"period": "1399-01-29", 
 "m1": 1,158.28, 
 "m2": 1,749.01}
 
 ,{"period": "1399-02-29", 
 "m1": 1,839.13, 
 "m2": 2,355.86}
 
 ,{"period": "1399-03-06", 
 "m1": 1,704.59, 
 "m2": 2,267.02}
 
];
Morris.Line({
 element: 'graph',
 data: day_data,
 xkey: 'period',
 resize: true,
 


 ykeys: [
  'm1',
  'm2',
  ],
 
 labels: [ 'بازدهی بورس' ,
 'بازدهی صندوق آسمان خاورمیانه' ,
  ]

});
مشخصات صندوق

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان

ضامن نقد شوندگی: شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

حسابرس: موسسه حسابرسی دایارهیافت

مدیر سرمایه گذاری: سید جواد جمالی

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۲/۰۴/۰۹                                                   نوع صندوق: مختلط

جهت کسب اطلاعات بیشتر، به پورتال اطلاع رسانی صندوق مراجعه نمایید.