فرم های سبدگردانی
کد مطلب: 511     تاریخ انتشار: 1397/07/03     تعداد مشاهده: 9196
Facebook Twitter Google+ LinkedIn

سرمایه گذار گرامی؛ فرم های سبدگردانی را می توانید از این بخش مشاهده و دانلود کنید.


جهت دریافت فرم های سبدگردانی می توانید به لینک های زیر رجوع کنید:

نمونه قرارداد سبدگردانی اشخاص حقیقی را از اینجا مشاهده نمایید.

نمونه قرارداد سبدگردانی اشخاص حقوقی را از اینجا مشاهده نمایید.

فرم برداشت از سبد اختصاصی را از اینجا مشاهده نمایید.

فرم فسخ سبد اختصاصی را از اینجا مشاهده نمایید.

فرم افزایش سبد اختصاصی را از اینجا مشاهده نمایید.

راهنمای واریز یا انتقال دارایی به سبد اختصاصی را از اینجا مشاهده نمایید.

فرم پرسشنامه مشتریان حقوقی را از اینجا مشاهده نمایید.

فرم پرسشنامه مشتریان حقیقی را از اینجا مشاهده نمایید.

فرم مشخصات مشتریان حقوقی را از اینجا مشاهده نمایید.

فرم مشخصات مشتریان حقیقی را از اینجا مشاهده نمایید.